مشاوره بیماران در مراقبت های تندرستی پایه و ارایه راهکارهای کاربردی

مشاوره بیماران در مراقبت های تندرستی پایه و ارایه راهکارهای کاربردی

پزشکان خانواده زمان زیادی را صرف مشاوره با بیماران روانی، رفتارهای ناسالم در بیماران و مسائل وابسته به پزشکی می کنند.

در هنگام مشاوره ، توجه به حفظ کارایی و مفید بودن مشاوره بسیار حائز اهمیت می باشد.

روش های متعدد جهت ارائه مشاوره کارآمد با ساختار منظم در مراکز مراقبت های تندستی پایه وجود دارد.

مدل "ارزیابی مراحل تغییر" انگیزه بیماران برای تغییر رفتار و نگرش را بررسی می کند تا پزشک بتواند بهترین رویکرد جهت مشاوره را انتخاب کند.

ساختارهای متوالی زیر جهت بیمارانی که پذیرای آموزش هستند موثر می باشد:

  1. پرسش، توصیه، ارزیابی، کمک و راهنمایی، مرتب ساختن اهداف
  2. بازخورد و فیدبک، مسئولیت پذیری در بیمار، توصیه به تغییر، ارائه ی لیستی از گزینه های انتخابی، همدلی و همراهی، افزایش خودکارآمدی

در بیماران تغییرپذیر و متعهد به تغییر، مصاحبه انگیزشی می تواند بسیار موثر باشد.

توجه و ارزیابی به زمان مناسب جهت آموزش بیماران، می تواند در مشاوره های از نوع تغییر رفتار در بیماران، بسیار مفید باشد.

مشاوره روان پزشکی و مسائل روانی و اجتماعی شامل موارد زیر می باشد:

ارزیابی مسائل زمینه ای، بررسی میزان تاثیرپذیری، بررسی مشکلات بیمار، رسیدگی به مسائل بیماران، همدلی و همراهی بیماران در مبارزه با بیماری ها

در صورت عدم پاسخگویی بیماران به این مداخلات بالا، باید بیماران را به متخصص روانکاوی جهت درمان و بررسی مصرف مواد مخدر ارجاع دهیم.

 

دکتر فاطمه دهقانی فیروزآبادی
پزشک عمومی

دکتر بابک قلعه باغی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

 

منبع

تگ (ها): مشاوره بیماران خدمات تندرستی پایه

آخرین مقالات